VMwares FoU chef avbryts efter 9 månader

VMware sade tisdag att dess vice VD för forskning och utveckling har avgått efter nio månader på jobbet.

Bank;? CommBank partner med Barclays för mobila betalningar, fintech innovation, säkerhet, Den Hyperledger Project växer som gangbusters, CXO, ANZ Bank att blanda tech verkställande däck, Bank, Visa att testa blockchain system för internationella penningöverföringar

I ett fåordigt uttalande, VMware sade att Richard Sarwal sluta att gå tillbaka till Oracle. Sarwal anslöt VMware i december 2007.

VMware vd Paul Maritz, som tog över som chef i juli, tackade Sarwal för sin service och noterade att det kommer att vara “organisatoriska förändringar för att ersätta Richard i sinom tid.” Stephen Herrod, CTO på VMware och Senior Vice President för R & D, tillträder Sarwal s dag till dag arbetsuppgifter.

November 30, 2007

Richard Sarwal

Kära Richard

Detta brev ersätter alla erbjuder skrivelser före den 30 november, 2007.

Vi är glada att kunna erbjuda dig en position med VMware, Inc. ( “Företaget”) som vice VD, forskning och utveckling, med början fredagen den 30 november 2007. Du kommer att rapportera till koncernchef för bolaget. Din årslön på $ 550.000 ( “Grundlönen) kommer att betalas halv månad i enlighet med företagets normala löneförfaranden Du är berättigade att delta i bolagets pensionsplaner och program tillgängliga för våra heltids ordinarie anställda.

Du kommer att vara berättigad till en prestationsbonus i enlighet med VMwares bonusprogram eftersom de kan ändras från tid till annan. För närvarande, kommer du att vara berättigad till en bonus på upp till 50% av din Grundlönen på årsbasis, som kommer att betalas halvårsvis på ett proportionellt basis från ditt födelse hyra fram till slutet av bonusperioden. Behörighet och mängden bonus kommer att baseras på VMware finansiella resultat och uppnå dina mål och syften för bonusperioden. Dessutom måste du vara i god status med din prestation och anställda vid tidpunkten för bonuscheck fördelas att vara berättigad till bonusen.

Som en viktig anställd av VMware, kommer en rekommendation göras till kompensations- och bolagsstyrning kommitté VMware Board ( “kommittén”) som du beviljas en icke-kvalificerad options att köpa aktier i VMware serie A stamaktier och begränsad -aktier som anges nedan vid ett kommande möte i kommittén efter ditt födelse hyra. Intjänandeperioden, lösenpris och övriga villkor i options och bundna aktier, i förekommande fall, kommer att fastställas av kommittén vid mötet Alla options och bundna aktier beviljats ​​du kommer att styras av villkoren i den tillämpliga bidragsöverenskommelsen och VMware 2007 Eget kapital och Incentive Plan. Detaljerna i bidrags rekommendation är följande

Optioner

Du kommer att rekommenderas för en icke-kvalificerad options att köpa 100.000 aktier av VMware serie A stamaktier. I enlighet med villkoren i VMware 2007 Equity och Incentive Plan och optionsavtalet kommer detta options väst över fyra år, med 25% av de aktier som är föremål för alternativet intjäning på den första årsdagen för tilldelningen och därefter varje månad med en hastighet av 2,0833% av andelarna är föremål för val. Alternativet Lösenpriset kommer att motsvara marknadsvärdet av VMware klass A stamaktier vid tidpunkten för bidraget.

Restricted stock Enheter

Du kommer att rekommenderas för ett bidrag på 125.000 bundna aktier (de “RSU”). Med förbehåll för villkoren i VMware 2007 Equity och incitamentsprogram samt restricted stock enheten avtalet kommer dessa begränsade lagerenheterna väst över fyra år, med 25% av de bundna aktier intjänande på varje årsdagen av dagen för beviljandet (den “Grant Datum”).

Restricted stock Units – Årlig Top-up

(A) Om ni förblir i kontinuerlig anställning hos bolaget genom den första årsdagen av tilldelningstidpunkten och å första intjänandedatum av RSU du inte inser skattepliktig inkomst i samband med RSU minst 1.250.000 $, kommer VMware betalar du ett kontantbelopp motsvarande $ 1.250.000 avdrag av den beskattningsbara inkomsten du insåg vad gäller RSU den första intjänandedatum (en “fyllnadsstöd”).

(B) Om ni förblir i kontinuerlig anställning hos bolaget genom den andra årsdagen av tilldelningstidpunkten och om den andra intjänandedatum av RSU, summan av den beskattningsbara inkomsten du tas ut på de första och andra nyttjandedatum för det RSU (inklusive den mängd av en fyllnadsstöd, i förekommande fall, betalas ut till dig i enlighet med punkt (a) ovan) är inte minst $ 2.500.000, VMware kommer att betala dig ett kontantbelopp (ett fyllnadsstöd) som är lika med 2.500.000 $ minus summan av den beskattningsbara inkomsten du insåg vad gäller RSU på första och andra intjänande (som summan ska innehålla mängden av ett fyllnadsstöd, i förekommande fall, som betalas till dig i enlighet med punkt (a) ovan).

(C) Om ni förblir i kontinuerlig anställning hos bolaget genom den tredje årsdagen av tilldelningstidpunkten och om den tredje intjänandedatum av RSU, summan av den beskattningsbara inkomsten du insåg på första, andra och tredje intjänings datum i avseende på RSU (inklusive den mängd top-up betalningar, om någon, betalas ut till dig i enlighet med punkterna (a) och (b) ovan) är inte minst $ 3.750.000, VMware kommer att betala dig ett kontantbelopp (en Top-Up betalning) är lika med $ 3.750.000 minus summan av den beskattningsbara inkomsten du insåg med avseende på RSU på första, andra och tredje intjänings datum (vilket belopp skall omfatta mängden top-up betalningar, om någon, betalas ut till dig i enlighet med punkterna (a) och (b) ovan).

(D) Om ni förblir i kontinuerlig anställning hos bolaget genom den fjärde årsdagen av tilldelningstidpunkten och om den fjärde intjänandedatum av RSU, summan av den beskattningsbara inkomsten du insåg den första, andra, tredje och fjärde intjänande datum med avseende på RSU (inklusive mängden top-up betalningar, om någon, betalas ut till dig i enlighet med punkterna (a), (b) och (c) ovan) inte minst $ 5.000.000, kommer VMware betalar du kontant belopp (en fyllnadsstöd) som är lika med $ 5.000.000 minus summan av den beskattningsbara inkomsten du insåg med avseende på RSU på första, andra, tredje och fjärde nyttjandedatum (som summan skall omfatta mängden top-up betalningar, om fall, har betalats till dig i enlighet med punkterna (a), (b) och (c) ovan).

(E) Alla Top-Up Betalning till dig som en följd av ovanstående skall göras till dig inom fem (5) bankdagar efter aktuell intjänandedatum.

Förändring i kontroll

Om det finns en förändring i kontroll (enligt definitionen nedan), i stället för någon annan avgångs eller avgångsvederlag (om inte annat krävs enligt lag), 100% av alla ännu ej utnyttjade RSU (från den rekommenderade beviljande av 125.000 RSU, beskriven ovan) och 100 % av alla ännu ej utnyttjade optioner (från den rekommenderade tilldelning av 100.000 aktier, som beskrivits ovan) blir omedelbart intjänade ( “Change-in-Control Acceleration”) i händelse av att

1. Företaget avslutar ditt arbete utan orsak (som definieras nedan) under de första tolv månaderna efter en förändring i kontroll, eller

2. Du avsluta din anställning på goda grunder (som definieras nedan) under de första tolv månaderna efter en förändring i kontroll.

För att undvika oklarheter, i händelse av en förändring i kontroll Acceleration, du kommer inte att vara berättigade till en ytterligare fyllnadsstöd utöver den sista laddning Betalning, om någon, har du rätt till om meddelande årsdagen omedelbart föregående En sådan ändring i kontroll Acceleration.

Uppsägning av anställning före förändring av kontrollen

Under de första två års anställning hos bolaget, i stället för någon annan avgångs eller avgångsvederlag, 50% av RSU beviljats ​​(från den rekommenderade beviljande av 125.000 RSU, som beskrivs ovan), med avdrag för eventuella RSU som redan intjänade från rekommendera bidraget beskrivits ovan, kommer att bli omedelbart intjänade i händelse (en “Uppsägning Acceleration”) som

1. Företaget avslutar ditt arbete utan orsak (enligt definitionen nedan), eller

2. Du avsluta din anställning på goda grunder (som definieras nedan).

För att undvika oklarheter, i händelse av en uppsägning Acceleration, du kommer inte att vara berättigade till en ytterligare fyllnadsstöd utöver den sista laddning Betalning, om någon, har du rätt till om meddelande årsdagen omedelbart före en sådan uppsägning Acceleration.

Företaget förbinder sig att bistå dig att säkra och bevara tillstånd för sysselsättningen i USA i enlighet med villkoren i vår invandringspolitik, av vilken en kopia medföljer detta brev. Du kommer att bli ombedd att skriva under dokumentet på din första anställningsdagen med bolaget. Med tanke på arten av just din invandring situation, behåller bolaget eget gottfinnande avgöra vilka insatser, om någon, kommer det att ta att säkra eller bibehålla din framtida tillstånd för anställning i USA, om och när ditt tillstånd att arbeta i USA har annars förfallit.

Du bör vara medveten om att din anställning hos bolaget är utan angiven period och utgör provanställning. Som ett resultat, är du fri att avgå när som helst, av någon anledning eller utan anledning. Likaså är bolaget rätt att avsluta sitt anställningsförhållande med dig när som helst, med eller utan orsak, och med eller utan förvarning.

Du samtycker till att under din anställning hos bolaget, kommer du inte utöva någon annan sysselsättning, rådgivning eller annan verksamhet direkt relaterad till verksamheten där bolaget är nu inblandad eller blir inblandad under giltighetstiden för din anställning, eller kommer du delta i någon annan verksamhet som strider mot dina åtaganden gentemot bolaget.

Den första dagen av sysselsättningen kommer du att bli ombedd att lämna kontroll av din lagliga rätt att arbeta i USA, och att underteckna vår Employee avtal. Du kommer också att förväntas underteckna och följa en sysselsättning, konfidentiell information, och Invention uppdragsavtal, vilket kräver, bland andra bestämmelser, tilldelning av patenträttigheter till alla uppfinningar som gjorts under din anställning på VMware och icke-spridning av konfidentiell information. Som VMware anställd, kommer du förväntas följa företagets regler och förordningar.

Definitioner

1. I detta erbjudande brev avtalet kommer en förändring på Kontroll anses ha inträffat om

(A) varje person (enligt definitionen nedan), är eller blir den faktiska betalningsmottagaren (i den betydelse som angivits i regel 13d-3 enligt Securities Exchange Act från 1934, i dess ändrade lydelse (nedan kallat “Exchange Act”)), direkt eller indirekt av värdepapper i bolaget som representerar 35% eller mer av antingen då utestående stamaktier i bolaget eller den kombinerade rösterna i bolagets sedan utestående värdepapper, utom dem som blir en sådan faktisk betalningsmottagare i samband med (b) Nedan

(B) det fullbordas en fusion eller konsolidering av bolaget med någon annan sammanslutning, andra än (i) en fusion eller konsolidering som skulle resultera i röst värdepapper utestående bolaget omedelbart före en sådan fusion eller konsolidering fortsätter att representera (antingen genom att förbli utestående eller genom att omvandlas till röst värdepapper i överlevande enheten eller någon förälder därav) åtminstone 50% av den kombinerade rösterna i värdepapper i bolaget eller sådana överlevande enhet eller någon förälder därav enastående omedelbart efter en sådan sammanslagning eller konsolidering, eller (ii) en fusion eller konsolidering sker för att genomföra en rekapitalisering av bolaget (eller liknande transaktion), där ingen person är eller blir den faktiska betalningsmottagaren, som direkt eller indirekt, av värdepapper i Bolaget (i de värdepapper ägs av nyttjande exklusive sådan person några värdepapper som förvärvats direkt från bolaget eller dess dotterbolag) som representerar 35% eller mer av den kombinerade rösterna i bolagets sedan utestående värdepapper, eller

(C) aktieägarna i bolaget godkänna en plan för fullständig likvidation eller upplösning av bolaget eller det fullbordas ett avtal om försäljning eller disposition av bolaget av alla eller väsentligen alla av bolagets tillgångar, andra än försäljning eller disposition av Bolaget alla eller väsentligen alla av bolagets tillgångar till en enhet, åtminstone 50% av den kombinerade rösterna av rösterna värdepapper som ägs av aktieägare i bolaget i stort sett samma proportioner som deras ägande av bolaget omedelbart före till sådan försäljning.

Oaktat allt i det föregående om motsatsen, får ingen förändring av kontroll anses ha inträffat för detta erbjudande brev avtal med stöd av (i) varje transaktion som resulterar i dig, eller en grupp av personer som du har en betydande intresse, att förvärva, direkt eller indirekt, 35% eller mer av antingen då utestående stamaktier i bolaget eller den kombinerade rösterna i bolagets sedan utestående värdepapper eller (ii) EMC Corporation ( “EMC”) fördelning av bolagets aktier i en transaktion avsedd att kvalificera sig som en fördelning enligt avsnitt 355 i Internal Revenue Code från 1986, med ändringar.

2. Vid tillämpningen av detta erbjudande brev överenskommelse skall förekomsten av någon av följande utgöra “Orsak”, under förutsättning att du har fått meddelande från bolagets sida om förekomsten av orsak och, om det finns orsak kan botas, en rimlig möjlighet att bota förekomsten av en sådan orsak

(A) uppsåtlig försummelse, fel eller vägran dig att utföra din anställning arbetsuppgifter (utom till följd av din arbetsoförmåga på grund av sjukdom) som skäligen regisserad av bolaget

(B) uppsåtligt fel av dig i utförandet av dina anställnings arbetsuppgifter

(C) din åtal för ett brott (andra än trafikrelaterade brott) eller en förseelse som involverar moralisk skändlighet

(D) din provision av en handling som innebär personlig oärlighet som resulterar i ekonomiska, anseende eller annan skada för Bolaget och / eller dess dotterbolag och / eller dess dotterbolag, inklusive men inte begränsat till, en gärning som utgör förskingring eller förskingring av egendom , eller

(E) ditt material kränkning av VMwares nyckelpersoner avtalet och / eller en väsentlig överträdelse av andra VMware politik, inbegripet men inte begränsat till de affärsetiska riktlinjerna.

Fastställandet av orsak kommer att göras av bolaget efter eget gottfinnande.

3. Vid tillämpningen av detta erbjudande brev avtal, “person” skall ha den betydelse som anges i avsnitt 3 (a) (9) av Exchange Act, ändrad och används i avsnitt 13 (d) och 14 (d) därav, med undantag att en sådan term skall inte omfatta (i) EMC Bolaget eller någon av deras respektive dotterbolag, (ii) en förvaltare eller andra förvaltare som innehar värdepapper i en pensionsstiftelse i Bolaget eller något av dess dotterbolag, (iii) en garant tillfälligt håller värdepapper enligt ett erbjudande av sådana värdepapper och (iv) ett bolag som ägs, direkt eller indirekt, av aktieägare i bolaget i väsentligen samma proportioner som deras ägande av aktier i bolaget.

4. I samband med detta erbjudande brev avtal “goda skäl” för uppsägning från dig om din anställning avses förekomsten (utan din uttryckliga skriftliga medgivande) av något av följande

(A) någon väsentlig negativ förändring i roller, titlar, rapportering relation eller i naturen eller status av dina ansvarsområden

(B) ett material minskning av bolaget i grundlönen (exklusive en minskning som också tillämpas på alla andra ledande befattningshavare i bolaget och som minskar din Grundlönen vid en procentuell minskning som är större än den lägsta procentuella minskning tillämpas på någon annan direktör), eller ett material minskning av bolaget i sammanlagd årlig bonus mål

(C) omlokalisering av din huvudsakliga sysselsättning till en plats mer än sjuttiofem (75) miles från din huvudsakliga sysselsättning omedelbart före en sådan flytt, eller

(D) ett väsentligt brott mot detta avtal.

Trots ovanstående, skall du inte anses ha goda skäl till detta avtal om du inte ger bolaget ett skriftligt meddelande inom trettio (30) dagar följer dina kunskaper om förekomsten av en händelse utgör goda skäl och tillför Bolaget en möjlighet att bota sådana händelser inom 30 dagar från mottagandet av ett sådant meddelande från dig.

* * *

Att ange ditt godkännande av bolagets erbjudande, vänligen logga och datum denna skrivelse i utrymmet nedan och returnera den till mig. En dubblett original bifogas för din bokföring. Detta erbjudande brev, tillsammans med den anställde avtalet och sysselsättning, konfidentiell information, och Invention uppdragsavtal, innehåller alla de villkor, löften, utfästelser och överenskommelser mellan parterna och ersätter alla andra muntliga eller skriftliga avtal eller överenskommelser mellan parterna om dessa frågor före denna dag. Detta erbjudande brev får inte ändras eller ändras utom genom ett skriftligt avtal, undertecknat av en tjänsteman i bolaget och av dig. Detta erbjudande löper tre (3) dagar från dagen för denna skrivelse.

Vi ser fram emot att ha dig gå VMware.

vänliga hälsningar

/ s / Diane Greene, Diane Greene, VD och koncernchef

? CommBank samarbetar med Barclays för mobila betalningar, innovation fintech

Den Hyperledger Project växer som gangbusters

ANZ Bank att blanda tech verkställande däck

Visa att testa blockchain system för internationella penningöverföringar